ใค รอายุเกิน 30 คว รทำ เทน้ำส้ มส ายชู 2 ช้อนลงน้ำ แล้วแ ช่เท้า

อายุ

ใค รอายุเกิน 30 คว รทำ เทน้ำส้ มส ายชู 2 ช้อนลงน้ำ แล้วแ ช่เท้า

น้ำส้มส ายชูนั้นปกติเราก็ใช้สำหรับการปรุ งอาหาร ประกอบอาหารให้อร่อยกลมกล่อมได้หลา ยเมนู แต่สำหรับวันนี้เราได้เอาเค ล็ ดลั บการดูแลสุขภ าพเท้าแบบที่ประหยัดงบ โดยจะใช้น้ำส้มสายชูมาช่ วย บอกเลยว่ามันดีมาก ควรทำทุกคน โ ดยเฉพาะใครที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป จะทำให้เท้ารู้สึกดีมากยิ่งขึ้น ทำอ ย่ า งไรมาดูกันเลย

วิธีผสมน้ำส้มสายชู

เอาน้ำส้มสายชูมา 2 ช้อนโต๊ะ มาผสมกับน้ำเป ล่าในกะละมังเล็ก พอเหมาะพอดีที่ให้เอาเท้าลงไปแช่ได้

โดยทำแล้วจะได้ป ระโยชน์หลายอย่ างมาก บำรุงให้เท้ามีสุขภ าพดีและรู้สึกสดชื่น

ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชู

1. บรรเทาอาการเมื่อยล้าของร่ า งกายและเท้า ทำให้ระบบไหลเ วี ย น เ ลื อ ดทำงานได้ดี มีออกซิเจนเพียงพอต่อ ร่ า ง ก า ย ทำให้หายเหนื่อยได้นั่นเอง

2. ทำให้อาห ารที่ทานนั้นเปลี่ยนมาเป็นพ ลังงานต่าง ให้ร่ า งกายได้ดู ด ซึ ม และนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. ทำให้นอนหลับสนิทมากขึ้น ใครที่นอนห ลับย ากลองแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชูลองดู สักวันละ 30 นาที จะทำให้รู้สึกผ่ อนคลายมากขึ้น

4. กระตุ้นการทำงานของระบบภายในร่ า งกายให้ดีขึ้น

5. ลดการเป็นเ ห น็ บ ช า ได้

6. ทำให้ผิวรู้สึกสดชื่น มีสุขภาพดี ทำให้ผิวเ ท้ า ไม่แห้ง

สำหรับคนที่อ ย า กจะให้สุขภาพเ ท้ าดีและสุขภาพด้านอื่น ดีตามการแช่เท้าก็ช่วยได้ดีอย่ า งหนึ่ง

อย า กแนะนำให้ทุกคนได้แช่เท้าผ่อนคลาย อย่ า งน้อยสั กวันละ 20 – 30 นาที กำลังดีเลย

ทำไม่ย า กใช้เพี ยงน้ำส้มสายชูนิดหน่อยกับน้ำเปล่าเท่านั้นเอง ลองเลยแล้วคุณจะชอบและรู้สึกดี

เรียบเรียง thaisohot

Leave a Reply

Your email address will not be published.